Stadgar för IRD Assistenthunden är godkänt som förslag efter möte 2020-09-30 i Stockholm. Av val av styrelse och godkännande av dessa stadgor kommer tas i bruk efter nästkommande årsmöte.

Stadgorna godkändes första gången vid årsmötet den 9 april 2017.

Mötet sker på Sandfjärdsgatan, Stockholm.

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är IRD Assistenthunden.
Föreningen har sitt säte på Årsta / Stockholms kommun.

§ 2 Mål och syfte

Att tillhandahålla utbildade Assistenthundar för funktionshindrade till funktionshindrade så att de kan förstärka sin livskvalité med hjälp av en Servicehund att stärka sin sociala situation.

Träningen av klienterna ska ske med hjälp av hunden som hjälpmedel. Vi förmedlar endast examinerade hundar och förare med utbildning.

Att fortlöpande utbilda ekipagen vid behov. Genom våra anslutna instruktörer och mentorer till föreningen.

Att bedriva opinionsbildning och information kring frågor som berör området.
Att följa och informera om utvecklingen nationellt och internationellt.

IRD Assistenthunden är en ideell, partipolitiskt neutral sammanslutning.

§ 3 Organisationen

Föreningen är global
( Sverige, Finland, Norge, USA, England, Tyskland, Nederländerna och Japan).

Allt medlemsarbete inom föreningen bör vara oavlönat.
Högsta beslutande organ är årsmötet.

Verksamheten leds av styrelse utsedd av årsmötet.

Verksamhetsår är 1/1 -31/12.

IRD Assistenthunden -ideella föreningen är huvudman för Förarkommittén.

Denna kommitté har till uppgift att:

a) Arbeta för IRD Assistenthunden som hjälpmedel i samhället

b) Bedriva opinionsbildning kring frågor som berör områdena

c) Stödja IRD Assistenthunds föraren under deras utbildning

§ 4 Medlemskap

Föreningen tillämpar ansökan för medlemsantagning där samtliga medlemmar med tjänstehund kan välja att bli fullvärdiga medlemmar med rösträtt. Övriga medlemmar benämns stödmedlemmar eller familjemedlemmar. Familjemedlemsavgift gäller för person som är bosatt på samma folkbokföringsadress som fullbetalda medlemmen. Familjemedlem/Stödmedlem har ej rösträtt på årsmötet. Hedersmedlem kan utses till ett jubileum eller vid en stämma. Hedersmedlemmen är en eldsjäl som drivit föreningen i en positiv anda.

Medlemsavgiften för medlemmar bosatta i annat land än Sverige höjs med motsvarande aktuell bankavgift from 2018.

Medlem är årligen betalande, kalender år.

Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet.

Upphovsmännen/kvinnorna äger rätten till namnet Assistenthunden & Rehabhunden samt logotyperna (Design och ägaren till hundmodellen). Upphovskvinnorna ger föreningen IRD Assistenthunden Rätten att använda och bruka namnet Assistenthunden & Rehabhunden och logotypen till tjänstetäcke och ID handling gäller endast utexaminerade Assistenthund hundförare/medlem som erlagt årsavgift i föreningen.

§ 5 Uteslutning av medlem

Medlem kan uteslutas ur IRD Assistenthundens ideella förening om man bryter mot stadgarna, bryter mot avtalet angående hantering av hund i tjänst, agerar i strid mot av IRD Assistenthundens ideella förening fattade beslut eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen och de intressen det företräder. Samt hotar andra medlemmar eller trakasserar, detta leder till omedelbar uteslutning i föreningen.

Styrelsen äger rätt att varna medlemmar. Styrelsen beslutar om uteslutning. Medlem vars uteslutande är aktuellt ska beredas möjlighet att skriftligen yttra sig innan beslut fattas.

§ 6 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast ske genom 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. Samt via uppkoppling med Internet och telefon vid föranmälan minst 10 dagar före ett Årsmöte.

Förslag till ändring skall läggas som proposition eller motion.

§ 7 Årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte äger rum före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.

Kallelse till årsmötet skall vara utsänd senast en månad före angivet datum.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet.

Valberedningen/tillförordnad förtroendeman/kvinna föreslår lämpliga kandidater för styrelse, arbetssektioner, PR/infokommitté, utbildningskommitté och sponsorkommitté. Kandidaterna presenteras för medlemmarna i god tid före årsmötet, lämpligen i samband med kallelsen. Röstberättigade medlemmar äger dock rätt att på årsmötet nominera ytterligare kandidater. För att vara valbar till styrelsen fordras att man är medlem enligt följande kriterier:

Styrelsen består av utexaminerade förare till assisterande Assistenthundar/servicehundar, alt. nära anhörig till funktionshindrad brukare samt person som tidigare har haft egen servicehund men i dagslägen är utan hund. Samt medlem i minst två år alt. utnämnd hedersmedlem.

Vidare måste en årsmötesnominerad kandidat vara närvarande på mötet och uttrycka sin vilja att åta sig uppdraget i fråga.

Förslag till dagordning, styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning utsändes senast två veckor före mötet.

Styrelsen består av minst två och max fyra ledamöter/suppleanter. Vid val av styrelse skall principen medlemmarnas önskemål beaktas. Styrelsens ledamöter får inte delta i beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet eller förvaltning.

Varje närvarande (Fysiskt och via internet-/telefonuppkoppling om möjligt) fullvärdigmedlem har rösträtt vid årsmötet. Rösten kan överlåtas till ombud (Skriftligt) till en annan fullvärdigmedlem.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottning sker.

De kandidater till styrelsen och kommittéer, som till valberedningen har uttryckt sin vilja att åta sig uppdraget, skall vara valbara på årsmötet, oavsett om dessa personer är närvarande eller ej.

§ 8 Ärende vid årsmötet

8.1 Mötets öppnande och fastställande av dagordning

8.2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

8.3 Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst

8.4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

8.5 Fastställande av röstlängd

8.6 Styrelsens verksamhetsberättelse

8.7 Kassören berättelse

8.8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8.9 Verksamhetsplan och budget inklusive medlemsavgift för innevarande och nästkommande år

8.10 Styrelsens övriga propositioner

8.11 Motioner

8.12 Val av styrelse

a) Ordförande (för två år)

b) Ledamöter

c) Suppleanter

d) En kassör (för två år)

e) Styrelsen är beslutsmässig när minst två av dess ledamöter är närvarande.

8.14 Övriga frågor

8.15 Avslutning

§ 9 Protokoll

Protokoll skall föras vid årsmöte, styrelsemöten och kommittémöten. Alla röstberättigade medlemmar har rätt att ta del av protokoll. Endast material som kan kränka enskild persons integritet skall skyddas av sekretess. Beslut om sekretess tas av styrelsen. Den person som sekretessen skall skydda har, naturligtvis, rätt att bryta densamma.

§ 10 Styrelsens konstituering

Styrelsen utser inom sig vice ordförande en av suppleanterna eller alla suppleanter, kassör samt sekreterare.

Om det väljs kassör utanför styrelsen har denna ingen rösträtt.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet röstberättigade ledamöter är närvarande.

§ 11 Föreningens upplösning

Beslut om förbundets upplösning fattas av årsmötet varvid ett beslut om upplösning ska samla minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade för att äga giltighet. Samtidigt avgörs den framtida disponeringen av föreningens tillgångar.