Krav på förare och hund

För att ett blivande assistanshundekipage skall få påbörja sin resa från hund till assistanshund har IRD Assistenthunden och Assistenthunden & Rehabhunden krav. Kraven har faställts utifrån att ekipaget skall vistas i offentliga miljöer och att hunden skall ha ett praktiskt syfte för sin förare.

Krav på föraren/brukaren
Du som planerar att anskaffa en assistanshund skall ha en permanent fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Du skall kunna påvisa ett behov av en hund för att kunna delta i samhället på lika villkor. Du skall ha en god förståelse för en hunds behov och kunna uppfylla dessa.

Ålder
Det finns ingen åldersgräns för föraren men är man under 18 år skall målsman vara den som undertecknar dokument och har det yttersta ansvaret för hundens välmående. För yngre barn skall målsman delta aktivt i utbildningsprocessen, vid lämplighetstester, examinationer och årsprov.

Krav på hunden
Ålder
För hunden gäller måste hunden vara mentalt mogen, hunden inte får vara yngre än 1 år vid examen.

Friskhetsintyg
Hunden skall vara frisk och utan nedsatt funktion. Bedömning görs på Sveriges veterinärförbunds blankett för friskintyg, FI41. Den veterinär som genomför undersökningen ska ha kännedom om hundens framtida användningområde och hunden ska undersökas i enlighet med de rasspecifika avelsstrategin (RAS) för rasen. Hunden ska vid tillfället för undersökningen vara mellan 8 – 12 månader och intyget får inte vara mer än ett år gammalt vid ansökan till lämplighetstest.

Leder
För storvuxna hundar (över25kg) och raser anslutna till SKKs hälsoprogram avseende höftledsstatus och/eller armbågsledsartros, nivå 2 eller 3, ska resultat från ledröntgen föreligga. Röntgen kan även vara aktuell för övriga raser i de fall då den rasspecifika avelsstrategin förespråkar undersökning. Resultatet ska avläsas officiellt av Svenska Kennelklubbens veterinärer i enlighet med gällande FCI standard. För godkännande gäller:

Höftledsröntgen:

Normala höftleder grad A

Normala höftleder grad B

Normala höftleder grad B-C utan pålagringar.

Observera att för vissa raser gäller att hunden ska vara lägst 18 månader vid officiell höftledsröntgen.

Armbågsledsröntgen:

Inga påvisbara förändringar grad 0

Ögon

I de fall rasen är ansluten till hälsoprogram inom SKK avseende ögonsjukdom, nivå 2 eller 3, alternativt att den rasspecifika avelsstrategin förespråkar DNA-test avseende allvarlig ögonsjukdom, ska giltigt resultat föreligga.

För hund som inte är registrerad i SKKs stambok tas beslut om hälsoundersökning beroende på ras/ingåenderaser. För hundar över 25 kg skall höftleds-och armbågsröntgen genomföras.

Kastration
Krav på kastration föreligger inte. Är hunden kastrerad ska detta anges på veterinärintyget.

Vaccination
Hunden ska vara vaccinerad enligt vad som anges i SKKs ”Allmänna regler för utställningar, prov och tävlingar”.

Alla dokument gällande hundens hälsa samt läkarintyg för föraren, som visar på en permanent funktionsnedsättning, skall bifogas det Måldokument som skall fyllas i och skickas till Assistenthunden efter godkänt lämplighetstest.


Veterinärundersökning av examinerad hund
Examinerad assistanshund ska genomgå årlig veterinärkontroll. Intyg skall redovisas i samband med årsprov. För hund över 10 år ska veterinärkontroll ske var 6:e månad. Ställningstagande angående fortsatt tjänstbarhet tas vid veterinärbesök och vid års-/halvårskontroll. För hundar i behov av medicinering tas beslut från fall till fall om fortsatt tjänst med täcke är möjligt.