Fonder

Ankarstiftelsen – Hjälp till organisationer som stödjer enskilda och behövande personer.

Doktor Felix Neuberghs stiftelse – Delar ut bidrag till bl.a. sjuka och handikappade.

Föreningen FVO – Förening som delar ut bidrag till personer med låg inkomst, främst till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer

Filip Söderhielms Minnesfond för Livsglädje – Stipendie att söka för unga (13-30 år) med diabetes typ I för utbildning av egen hund till diabeteshund.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen – Anslag till enskilda personer med rörelsehinder, organisationer och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.

Stiftelsen Alexander Dickson´s Donations Fond – Bidrag till ekonomiskt behövande, t.ex. barn med funktionshinder eller personer med kostnader för sjukdom som inte samhället ersätter.

Stiftelsen Henning & Greta Anderssons minne – Ger bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.

Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond – Stiftelsen stödjer barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Anslag lämnas till enskilda personer, handikapporganisationer och för forskning.

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering – Bidrag till vissa verksamheter för rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade.

Stiftelsen Tysta Skolan – Stödjer habiliterande och rehabiliterade verksamheter för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning.

Ulrika Eklunds Stiftelse – Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes.

Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond – Lämnar bidrag till behövande privatpersoner (t.ex. sjuka, gamla och handikappade).

Änggårdsstiftelsen – Stiftelsen ska underlätta för fysiskt funktionshindrade människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Bidrag lämnas också till forskning.


Handikappersättning via försäkringskassan

Enligt en dom hösten 2006 i kammarrätten i Göteborg (mål nr 6759-04) fastslogs att en alarmerande servicehund (diabetes) är ett handikapphjälpmedel och att försäkringskassan är skyldig att ersätta kostnader för mat, veterinärkostnader, försäkringar och dylikt.

Ersättningen sker inom ramen för handikappersättningen eller vårdbidraget.

Domen är prejudicerande för assistanshundar.